Rød Glente (Milvus milvus)

Tekst og foto: Lars A. Clark

Rød Glente (Milvus milvus)
Den Røde Glente kendes på sin lange kløftede hale, de lange vinger med tydelige aftegninger og den brunrøde farve. Den Røde Glente er ca. 25 % større end musvågen. Den røde glente er en eminent flyver. Når den søge føde flyver den ret lavt over jorden, når den Røde Glente markerer sit redeterritorie kan den "hænge" i timevis i luften som en anden drage (dens engelske navn "Kite").

Levested
Den røde glente er en Europæisk fugl, hvis yngleområde kun findes i Europa. ca. 80% af den europæiske bestand findes i 3 lande: Tyskland, Frankrig og Spanien. Desværre er den Røde Glente på tilbagegang i alle tre lande.
I Danmark yngler den røde glente fåtalligt i det østlige Jylland. Der er flest ynglende glentepar  i Vejle Amt. Desuden yngler der nogle få par på Bornholm og på Øerne. I  følge DOF (dansk ornitologisk forening) er den danske bestand på i alt 20-30 ynglepar.

Den Røde Glente yngler gerne i åbne landskaber med spredte skove og gerne i nærheden af vandløb, søer eller moser, reden er placeret højt oppe i træerne. Glenten overtager ofte andre større fugles reder. Den Røde Glente er især kendt for at finde og fortære ådsler. Den Røde Glente har derfor en vigtig rolle som "naturens skraldemand". Dog kan den Røde Glente selv fange sit bytte således fodres ungerne  især med friskfangede  mus, rotter, padder, krybdyr, hareunger, småfugle, kragefugle og måge.

Info:

Vingefang: 145-165 cm., Længde: 61 cm. Vægt: 750-1.050 g. Vægt (hun): 950-1.300 g. Kuldstørrelse: 2-3 æg  Antal kuld: 1,   Yngle bestand 40 par,  Rødlistet : Sårbar
 

Fotos: fra Esrum Maj 2007