GMO afgrøder er ikke det scoob som mange Nordamerikanske landmænd troede.

En ny rapport: af Soil Association (U.K.), viser at GMO afgrøder ikke giver nogen gevinst til landmændene – kun  de BIO-kemiske virksomheder tjener på GMO produkterne.

Hele rapporten kan downloades fra www.okoland.dk

Konklusion:

Oversættelse af executive summary fra rapporten:  ”Seeds of Doubt: North American Farmers Experiences of GM Crops”. Rapporten er udarbejdet af Soil Association (U.K.) og udgivet i Danmark af Økologisk Landsforening. Soil Association er en non-profit organisation af forbrugere, landmænd og andre som siden 1946 har arbejdet til fremme af bæredygtig produktion af sunde fødevarer.
 

Begreber

GM: Gen Modificerede - ændring af generne f.eks. indsættelse af gener fra andre planter/dyr

GMO: Gen Modificerede Organismer - Planter/Bakterier/dyr der har fået ændret deres oprindeLIge gener

GMP: Gen Modificeret Produktion - Når de gen modificerede planter dyrkes

BT-majs: Bacillus thuringiensis - Majs der indeholder et bakterie gen fra Bacillus thuringiensis , bakterie genet producerer et insekticid (giftstof) der minsker  insektangreb.

rr-raps: Roundup ready raps - Raps der har fået et gen, der gør dem modstanddygtig verfor herbicidet Roundup.

Regeringen og landbruget står over for at skulle tage en principiel og vidtrækkende beslutning, om hvorvidt genetisk modificerede (GM) planter skal tillades til kommerciel dyrkning. Efter seks år hvor der har været dyrket GM planter i Nordamerika har biotek-industrien tegnet et billede af dyrkningen som en ubetinget succes. Formålet med denne rapport er at vurdere, om dette billede er retvisende og hvis ikke, hvilke problemer der har været. Vi bringer interview med nordamerikanske landmænd om deres erfaringer med GM soja, majs og raps og gennemgår en del af den uafhængige forskning.
 
De beviser, der er indsamlet, afslører, at GMP-dyrkning så langt fra er en succeshistorie.
De viser tværtimod, at biotek-industrien ikke har opnået nær så mange fordele, som hævdet, og at der har været tale om en praktisk såvel som økonomisk katastrofe. Ukontrollabel spredning af GMO-materiale har ødelagt GMO-fri områder, herunder økologiske. Det har slået bunden ud af afregningerne og undermineret konkurrencen i hele den amerikanske landbrugssektor. Dyrkning af GM planter har også betydet, at landmændene i højere grad har måttet bruge ukrudtsbekæmpelsesmidler og har i øvrigt ført til en del juridiske problemer.  

Efter seks år med GM-afgrøder er brugen af gensplejsning på verdensplan stadig begrænset. Fire lande herunder USA og Canada dyrker 99% af de GM-afgrøder, der dyrkes overhovedet. Og bare fire marker udgør 99% af de områder, der er tilplantet med GMP.

Vores undersøgelser viser, at GM-afgrøder vil gøre det vanskeLIgt for regeringen at nå sit poLItiske forsæt om, at landbruget skal være mere konkurrencedygtigt og opfylde forbrugernes krav. En beslutning om at frigive GM-afgrøderne vil også forhindre regeringen i at opfylde sit mål om at sikre udvikLIngen af økologisk landbrug. Denne rapport vil bidrage til et mere afbalanceret og reaLIstisk debat om de sandsynLIge konsekvenser, som dyrkning af GM-planter vil have på landbruget og være et fundament for beslutningen om at kommerciaLIsere GM-afgrøder.
 

Det globale brug af GM-afgrøder

Afgrøde Areal (i milLIon ha)
Soya 72
Bomuld 34
Raps 25
Majs 140
ha: hektar = 100 x 100 meter

 

De lande der hovedsageligt benytter sig af GM (99 %)

Land Totalt areal med GM (i miLIoner ha) % af det globale areal med GM
USA 35,7 68 %
Argentina 11,8 22 %
Canada 3,2 6 %
Kina 1,5 3 %

Effekt på landbruget 

Den direkte effekt, som amerikanske landmænd har oplevet i forbindelse med GMP-dyrkning diskuteres i kapitel 3-6, 8 og 9. Mange af de lovede fordele har vist sig ikke at holde stik i praksis og flere uforudsete problemer er opstået:

Kontaminering  

I Rapportens kapitel 7 ser vi på GMP-kontaminering, som er det største enkeltproblem. Der er sket omfattende kontaminering på kort tid, og det har skabt stor uro på alle niveauer i landbruget, hos frøavlerne, hos planteavlerne, hos forarbejdningsvirksomhederne og på varebørserne. Det har undermineret grundlaget for den nordamerikanske landbrugssektor.Økonomiske konsekvenser

De økonomiske følgevirkninger af GMP-produktion behandles i kapitel 10. GM-afgrøder har været en økonomisk katastrofe. Ud over den lavere rentabiLItet har de været et internationalt markedsflop. Fordi man ikke har kunnet magte at holde GM-afgrøder totalt adskilt fra non-GM afgrøder, er eksporten til Europa kollapset, og der har været tab på handlen med Asien.  

Juridiske aspekter  

GM kontaminering har ført til, at retssager er skudt frem som paddehatte, og der er dukket indviklede, juridiske aspekter op. Landmændenes reaktion