Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Tekst: Lars A. Clark

Udseende:
Fiskeørnen ses almindeligt på træk i Danmark. Fiskeørnen er en langvinget rovfugl, dens fjerdragt er hvid på undersiden og mørk på overside. Næb og fødder er blågrønne. Fiskeørnen er lidt større end en musvåge.

Levested
Fiskeørnen forekommer på alle kontinenter på nær Antarktis. Den yngler primært på den nordlige halvkugle, og overvintrer i Syd. I Europa er udbredelsen udpræget nordøstlig. 

I Danmark er fiskeørnens en meget sjælden ynglefugl. der kun undtagelsesvis yngler  i det nordlige Jylland, samt  enkelte ynglende par i Østjylland og på Sjælland. 
Fiskeørnen bygger reden placeres højt til vejrs i et stort træ, i nærheden af større søer –  således at der er gode indflyvningsforhold.

Føde
Fiskeørnen er som navnet antyder specialist i at fange fisk, især fisk i størrelsen af 25-50 cm.  Fiskeørnens teknik er at stå stille i luften 30 meter over vandoverfladen (muse som Tårnfalken)–  herfra udser den sig en fisk med sit skarpe blik – og styrtdykker herefter ned mod fisken - ligefør den rammer vandet, strækker den så sine ben og kløer ud for at gribe sit bytte.

 Foto: Lars A. Clark bemærk de forholdmæssige lange vinger i forhold til kroppen

Status

Fiskeørnen forsvandt i begyndelsen af 1900-tallet i forbindelse med  rovfuglebekæmpelse. Siden  1970’erne er der  registreret nogle få yngleforsøg, men det lykkedes aldrig for fiskeørnen at genetablere sin gamle danske bestand.

DOF’s ”Projekt fiskeørn” har opstillet  10 kunstige redeplatforme ved søer i både Jylland og på Sjælland for forsøge at få fiskeørnen til at yngle.