...Plantesystematik...
Det var den svenske videnskabmand Carl Von Linné, der for alvor indførte en brugbar systematik.

LATINSKE NAVNE

 


Carl Von Linné  etablerede  i 1758 et system (system naturae), der betød at alle dyr og planter fik et todelt latinsk navn bestående af et slægtsnavn og et artsnavn. Hvis der yderligere også er tale om en underart tilføjes et tredje navn.( Salmo trutta fario )

 • Slægter, arter og underarter skrives med kursiv (trutta)

 • Alt over Artsniveau, skrives med stort begyndelses bogstav f.eks. familie navnet Laks (Salmo) eller Fagus (bøg).

 • Efter artsnavnet tilføjes navnet på personen der navngiver pågældende art første gang  f.eks. Salmo trutta fario (Linné.)

 • Efter navngiveren  skrives årstal for navngivning.

 • Hvis slægtsnavnet ændres eller arten flyttes til en anden slægt end den oprindelige angives navngiver og årstal i parentes. f.eks. Almindelig Mjødurt ( Filipendula ulmaria (L.) Maxim.).

I 1898 blev der oprettet en kommision,  "Internationale Nomenklaturkommission" (ICZN), der har til formål at opstille retningslinier for navngivning af levende organismer.

Til enhver art der bliver beskrevet, skal der findes en type-beskrivelse og i nyere tid, et bestemt typeeksemplar, så man altid kan gå tilbage og se  nøjagtig det dyr eller plante, der ligger til grund for typebeskrivelsen.

Taxon (dyr) Endelse
Overfamilie -oidea
Familie -idae
Underfamilie -inae
Slægt -us, -is, -a
   
Taxon (planter) Endelse
Orden -ales
Familie -aceae
Underfamilie -ideae
Gruppe -ae
Slægt -us, -is, -a

 Når det gælder planter, er der ikke nogen egentlig bestemmelse om endelserne på slægts og arts niveau, dog skal navnet skrives med kursiv. Derimod skal ordener have endelsen -ales og familier have endelsen -aceae.

Hybrider, navnet på en hybrid skrives ved, at angive navnet på de to planter der er krydset adskilt af et x, f.eks. Larix decidua x Larix kaempferi.

Retningslinierne for navngivning
 • Zoologiske og botaniske navne skal være forskellige, dog må det samme slægtsnavn eller artsnavn godt bruges både om en plante og et dyr, men det bør dog undgås.
 • To slægter i dyreriget og planteriget må ikke have det samme navn og det samme gælder to arter i samme slægt.
 • Ingen navne fra før Linné's system naturae 1758 er gyldige.
 • Videnskabelige navne skal være latinske eller "latiniserede"
 • Slægtsnavnet skal være et enkelt ord og være med stort begyndelsesbogstav.
 • Artsnavnet skal skrives med lille begyndelses bogstav og det må kun være et ord, eventuelt et sammensat ord.
 • Forfatteren (autoren) er den person, der først beskrev arten i et videnskabeligt værk eller tidsskrift, med en udførlig typebeskrivelse.
 • Når en ny slægt indføres, skal typearten indikeres.

I forbindelse med de latinske navne, støder man ofte på diverse forkortelser:

Forkortelse Betydning
 sp. Species (Ental) - Art
 spp. Species (Flertal) - Arter
ssp. Subspecies - Underart
var. Varietet
f. Form
ab. Aberration (et "løst" begreb, der dækker over former, varianter, genetiske anomalier )
cf.  
nov. sp. (eller n. sp.) Nybeskreven art
nov. gen. (eller n. gen.) Nybeskreven slægt
s.l. Sensu lato - I bred forstand
s.s. Sensu stricto - I snæver forstand

 

Carl Von Linné (1707-1778).
Linnés hovedværk "Systema Natura", udkom i 1735 og er grundlaget for den moderne taksonomiske videnskab

Hans væsentligste indsats var ved opstillingen af seksualsystemet med inddeling af planter, som blev fremlagt som systema naturae. (udgivet 1735 i Leiden). Carl von Linné indførte også dobbeltnavnsystemet for planter og dyr.

Carl von Linné gennemgik sin uddannelse gennem studier i Holland og England fra 1735, og blev fra professor i naturhistorie i , og forstander for den botaniske have. Carl von Linnés originale botaniske have kan fortsat ses i Uppsala. Giftede sig i med Sara Morea, og blev slået til ridder i 1755.

Hans inddeling af dyreriget indeholdt seks grupper:

 • Navn (Dansk), Navn (Latin), Bemærkninger
 • Pattedyr, Quadrupedia Quadripedia = "De firfodede"
 • Fugle, Aves,
 • Padder, Amphibia, omfattede også visse slanger
 • Fisk, Pisces, omfattede også hvaler
 • Insekter, Insecta, omfattede også tusindben og visse krebsdyr
 • Orme, Vermes, en zoologisk rodekasse af alle andre dyr (fladorme, bløddyr, visse krebsdyr)

 

Forklaring

Binominale nomenklatur: Navngivning med et slægtsnavn samt et artsnavn

Trinominale nomenklatur: Hvis en underart skal angives med et tredje navn F.eks. Mennesket betegnes som Homo sapiens sapien - homo er slægtsnavnet sapiens er artsnavnet som vi deler med neantahaleren  og det sidste sapiens angiver at vi ikke er en neatathaler men en sapiens

Homonymer: To arter har samme navn

Synonymer:  En art har flere navne

Autor: Den der navngiver et dyr eller en plante

Nomenklatur: navngivning af dyr og planter

Eksempel på systematik inden for botanikken.

 • Underdivision:  Embryophytína Stængelplanter
 • Klasse:  Pinátae Frøplanter
 • Underklasse:  Magnoliídae Dækfrøede
 • Række:   Monocotyledóneae Enkimbladede
 • Overorden:  Commeliniflórae Tradescantia-overorden
 • Orden:   Poáles Græs-orden
 • Familie:   Poáceae Græs-familie
 • Underfamilie:   Pooídeae Rapgræs-underfamilie
 • Tribus (gruppe):   Poéae Rapgræs-gruppen
 • Slægt:   Póa Rapgræs
 • Art:   Póa praténsis Eng-Rapgræs